Wednesday, December 15, 2010

Skamfläck för Sudan - och för Sverige

Sudan:

Kvinnan piskas av två skrattande poliser mitt på gatan i Khartoum 50 kvinnor greps när de protesterade.


Sverige: psykiatrie, tvångsomhändertaganden af barn.

Liknande "snälla, nej" är det som det sednare provocerar i sina offer.

Sunday, December 12, 2010

Vidarebefordradt - till jourhem och famille-hem!

En annan medlem i en groupe mot socialens öfvergrepp mot barn och föräldrar:

jour/familje hem ska ha klart för sig vad man har för uppdrag, men hur lätt kan det vara när komunen inte följer lagen om lvu och ger ett uppdrag hur som helst precis så som man gjorde när kalle var hos familjen eskong behandlar en som barnmisshandlare och pedofil trots att man inte gjort utredning om detta .. Dom tror väll aldrig i sin vildaste fantasi att det fins socialsekreterare och utredningshem som enbart arbetar i ekonomiska syften .. Men dom finns dom finns överallt .. Så alla seriösa jourhem och familjehem nästa gång ni får en placering var noga med att fråga harm man gjort en ordentlig utredning hos polisen innan ni överhuvudtaget tar emot barnet , denna utredning skall oxå följa med i uppdraget och gör en kontroll hos polis.Vi måste alla ta vårt ansvar.

Thursday, February 26, 2009

Kort är vårt liv

Malmö, 22.III.2001
af Hans Georg Lundahl

Kort är vårt liv
Se´n bli vi mull*
Låt oss besinna
För salighets skull.

Icke med tvål
Du Himmelen når**,
Icke med schampo
Du frälsningen får**.

Giv någon mat,
Giv någon dryck,
Giv någon kläder,
Hem utan tryck!

Släpp någon fri,
Besök någon sjuk,
Giv grav åt de döda,
Du själv dör till slut!

Späk detta kött,
Minska din mat:
Den kyrkliga fastan
Vare din lag.

Hör på latin
Båd´ Mässa och Bön.
Tag väl Sakramenten.
Vinn Himmelens lön.
__________________________________________

Kopiera oförändrat, sprid gratis.

Hans Georg Lundahl - skribent och utgifvare
Adress:
c/o Krivicic
Hårds väg 64
213 65 Malmö.

Tillagda fotnoter i Marseille, 13/26 febr 2009:

*dock ej alla

**gäller gifvetvis egna bruket af fåfänga - att bruka af hänsyn till andra för andra gerningar och att bjuda på, så att t ex fattiga få besöka bibliothek utan att schasas ut, är en annan sak

Tuesday, December 2, 2008

Vadhelst på denna jord du mött

av jordiskt - det skall bliva dött,

Din själ skall dock bestå

Och prövas efter Evig Lag,
Skall Mörkret eller Himlens Dag

I evigheten nå.


Ty håll Guds Bud och gör de verk,
I Tron, som heta Botens Verk:

Allmosa, fasta, bön.

Tro, hoppas, älska av din själ
Din Gud, med dig din bror jämväl

Och vänta på Guds lön.


I Kyrkans helga Sakrament
Finns frälsning, vad som än har hänt,

För ångerfull och from.

De hjälpa dig, de helga sju,
Om Nåden ber dig komma nu,

Så tveka icke, kom.


Och står din håg till himmelskt liv,
Förutan man, förutan viv,

Som änglar re´n på jord,

Så finnas löften, helga tre,
Fullkomligheten visa de

Ur Evangelii ord.

__________________________________________

Kopiera oförändrat, sprid gratis.

Hans Georg Lundahl - skribent och utgifvare
Adress:
c/o Krivicic
Hårds väg 64
213 65 Malmö.

Thursday, November 13, 2008

När ska' psyket släppa morsan?

När ska' psyket släppa morsan?
Hon har alltid varit frisk!
När ska' psyket släppa brorsan?
Det kan ske förutan risk.
När sku' psyk. o. soc. min syrra
Släppa från Nydala gård?
/: När ska' "Skola-Vård-och-Omsorg"
Sluta ge onödig vård?:/

Icke är det godt för ängslig
sorgsen, sargad, bruten sjel
Om dess ILSKA bara dämpas
Med "Sobril" och tigs ihjel.
Bättre hemma hos familjen:
Den är inte lika hård!
/: När ska' "Skola-Vård-och-Omsorg"
Sluta ge onödig vård?:/

Tiondelen må va' galen,
Yra trots all medicin:
Resten är der för de löner
Personalen kammar in
Och de fina provisioner
Läkar'n af bolagen får!
/: När ska' "Skola-Vård-och-Omsorg"
Sluta ge onödig vård?:/

_______________________________
Kopiera troget, sprid gratis

Hans Georg Lundahl
- skribent och utgifvare
Adress: c/o Krivicic
Hårds väg 64
213 65 Malmö

Fjortis' Bröllop

Malmö, 11,III.2001
af Hans Georg Lundahl

Att tvinga nån å gifta sig
Är givetvis helt fel:
Att hindra nån å gifta sig
Är lika fel de me,
Förutom när de hinder finns
Som KYRKAN gett beske´.

När Staten kräver hårt förbud
Mot fjortis´ bröllopsnatt,
Då är de´ något riktigt lurt,
DE kanske har fått fnatt,
Men kanske vill de komma åt
Den kristna dygdens skatt.

Man orkar inte vänta långt
Och hindrad ger man opp
Och tröttnar DÄRFÖR på den som
Har givit vackert hopp,
Och kanske på dess hela kön
Och kanske på sin kropp.

När hindren inte räcker till
Då tar man till förtal
Och säger att en fjortis är
För ung för eget val
Och riksförbund på U och L
Gör sexmoralen hal.
______________________________
Kopiera oförändrat, sprid gratis.
Hans Georg Lundahl - skribent och utgifvare
Adress:c/o Krivicic
Hårds väg 64213 65 Malmö.

Öppet bref om ungdomars äktenskap

Till Kongl. Hofvet
Till Regeringskancelliet
Till Svenska allmänheten

Ett kristet lands Rikslag förhåller sig till Guds och Kyrkans lag som en kommunal förordning eller stadga till Rikets lag: nemligen underordnadt. Om en kommun söker genomdrifva en stadga stridande mot rikets giltiga lag, är denna stadga ogiltig, och om ett af Kristenhetens riken försöker genomdrifva en lag stridande mot Guds och Kyrkans lag, är sådan "rikslag" likaledes ogiltig.

"Men Sverige är ett sekulariseradt land," bjebbar någon emot.

Titta på flaggan. Kom ihåg att dess högtidligaste bruk - vid kungliga korteger och vid begrafningsföljen der flagga brukas - är hängande lodrätt från vågrätt hållen stång. Korset är omisskänligt. När S:t Erik fick visionen till vår fana - på ett korståg mot afgudadyrkare i Tavastland - valde han en fana, som mycket tydligt visade vår hemhörighet i Kristenheten. Men äfven om vi icke för två år sedan firat tusenårsjubileet af Sveriges dop i Olof Skötkonungs person vid Husaby Källa, äfven om vi hade varit asadyrkare ända tills igår eftermiddag, så är och förblir äfven ett hedniskt land åtminstone underkastadt den naturliga lagen, Guds lag efter de tio budorden.

Ett af dem är det Sjette Budet: "Du skall icke begå äktenskapsbrott" och det Nionde Budet: "Du skall icke hafva begärelse till din nästas hustru." Med dessa ord skyddar Gud äktenskapet och kyskheten. Gud har bestämt de flesta menniskor till äktenskapet. Man och hustru skola lefva i kärlek och trohet. Det skall för dem vara en glädje om Gud ger dem faders- och moderslyckan. Den inbördes kärleken skall ge familjen glädje och sammanhållning. Tillsammans skola de söka lyda Guds bud, besöka den Heliga Messan och mottaga de Heliga Sakramenten.

Kristus säger: "Vad Gud har sammanfogat, det må menniskan icke åtskilja" (Mt 19:6).
Den omedelbara tillempningen af dessa ord är gifvetvis förbudet mot skilsmessa och omgifte, liksom mot andra varianter af äktenskapsbrott (s k vensterprassel). Men dermed icke sagt att kaotiskt ogiltigförklarande af giltigt ingångna äktenskap ginge fritt från klander härvidlag. Och det är tydligen hvad den så kallade regeringen i vårt stackars af socialism, liberalism och lutherdom pinade land har fått för sig att göra - om tillit bör egnas tidningen metros uppgifter. I hvart fall enligt ett nytt lagförslag, "som kan bli verklighet redan inom ett år" - "Enligt förslaget ska Sverige inte längre godkänna giftermål i utlandet med personer under 18 år. Sker sådana äktenskap ändå ska svenska myndigheter betrakta dem som ogiltiga. Inom Sveriges gränser ska 18-årsgränsen gälla, oavsett medborgarskap. Undantag kommer att kräva tillstånd, som endast ska beviljas av särskilda skäl. (TT)" - så står det i Skåneupplagan af metro, månd. 21 oktober 2002, på sidan 06, under den vilseledande rubriken: "Regeringen vill stoppa barnäktenskap".

Var du barn till 18-årsdagen? Blef du könsmogen ungefär kring de veckorna? Brukade du ogeneradt springa till mor och far och be dem om lof så snart du skulle gå utanför dörren och dessutom låta dem räkna upp vilkoren: sednaste innetid och "inget sex, sprit, knark eller tobak" och "inget dåligt sällskap" - utan att skämmas för att du gjorde det! - ända tills du var 17 1/2?

Visst, man var omyndig till 18: fick inte rösta eller skrifva på ekonomiska kontrakt utan målsmans tillstånd och här i vårt stackars land fick man inte gifta sig utan länsstyrelsens tillstånd eller dricka starköl på krogen. Men straffmyndig och byxmyndig var man vid 15 år fyllda. Och lättare arbeten fick man ta redan vid 14 år fyllda - några redan vid 13. Var du barn då?

Skelettet är inte färdigvuxet förrän vid 18, circa. Så om orthopeden får bestämma när du är vuxen, blir det 18 - om nånsin. För är du dverg eller kortvuxen (säg 1,60 för en man eller 1,40 för en qvinna) räknas du kanske som efterblifven. Men då får du ändå vara glad att det är orthopeden och inte odontologen ("Tandakrigaren") som bestämmer när du är vuxen. Visdomständer brukar man få vid de trettio - och vissa få dem icke ens då.

Hjernforskare bruka ju anses vara ett starkt stöd för materialistiskt orienterad psykologi (marxism tillempad på sjelslifvet, dialektisk materialism à la Sigmund Freud), men man kan icke påstå att dess rön från 1999 direkt gynna den moderna omognadsförklaringen af ungdom under 18. Vist: den sista förändringen af hjernbarkens storlek, den som ger den storlek som hjernan får behålla tills den krymper på ålderns sedna höst, sker vid c:a 18 - 25. Men det som sker vid c:a 18 - 25 är en krympning af hjernans storlek, icke en tillvext. Den sednaste tillvexten är ferdig vid 10 - 12-årsåldern. Ur neurologiskt perspektiv är barndomen alltså slut vid 10, sednast 12 års ålder. För inte är det väl rimligt att påstå att en hjerna som är större än en vuxens (i hvart fall större än samma person behåller större delen af det vuxna lifvet) ännu är ett barns hjerna?

När det gäller fortplantning, äro vi inne på kernpunkten, hvad angår äktenskap. Uppenbarligen är man för ung för att gifta sig, när man ännu inte kan, jag säger inte fortplanta sig, men ens göra de handlingar som kräfvas för att fortplanta sig. Den som icke är könsmogen kan ej gifta sig. I 1734 års Sveriges Rikes Lag sattes qvinnans äktenskapsålder till 15 år. Med tanke på huru sent utvecklade undernärda och öfveranstrengda pigor voro i de vintermörkaste delarne af riket, var detta kanske en realistisk äktenskapsålder. Mannen måste som familjeförsörjare vara myndig, dvs sjelf kunna skrifva på ekonomiska kontrakt, hvarför hans äktenskapsålder var satt så sent som till 21. Uppenbarligen räknades med:

- att en hel del män skulle gifta sig tidigare med föräldrarnas tillstånd
- eller lefva ett lif som föga eggade könsdriften
- eller, som fallet var i vissa yrkeskårer i staden, skulle hålla sig till dåliga flickor tills de blefvo gamle nog att gifta sig.

Idag är födan vitaminrikare och tillgången till fett och socker (som påskynda såväl hjernans som könsorganens utveckling) stor nog att betrakta som ett helsoproblem. Verksamheter som äro anstrengande nog att försena puberteten äro i Sverige icke tillåtna för prepubertal eller pubertal ungdom - utom sådana som äro af idrottskarakter. Ljus finnes i öfverflöd både genom elektricitet och, i viss mån, resor till soligare länder, i så fall vanligen under sportlofvet. Och, hvad mera är, genom invandring har vår lag kommit att tillempas på ungdom som kanske är af tidigare mognande ras eller vuxit upp i länder der sjelfva klimatet påskyndar tidigare mognad.


Om de derstädes gifta sig, sedan tvingas komma till Sverige innan bruden - och kanhända äfven brudgummen - fyllt 18 år, äfven om det är ett kristet äktenskap, äfven om ingen utom en paranoid feminist, som ser qvinnoförtryck i all patriarkal kultur, skulle drömma om att påstå att det vore ett tvångsäktenskap, afser alltså sosseligan på Rosenbad att behandla paret som ogifta


- helt i strid med Kyrkans lag, hvilken åtminstone erkänner äktenskap från mannens fyllda 16 och qvinnans fyllda 14 år, och som åtminstone tidigare har erkänt två år yngre för båda könen
- helt i strid med Guds lag, med den naturliga lagen
- helt i strid med all anständighet och mensklighet.


Om de genomföra detta, är det ett brott att lyda dem.


Hans Georg Lundahl
c/o Krivicic
Hårds väg 64
213 65 Malmö
alla mottagare uppmanas hjelpa till att sprida detta öppna bref om ungdomars äktenskap.